MP Sykkeltiltak Lade

Byggherre

Statens Vegvesen

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Mars 2018 - August 2019

Kontraktsum

41,2 MNOK

Kontraktsform

Totalentreprise i samspill. 3 underprosjekter med egen målpris.

MP Sykkeltiltak Lade er et samleprosjekt i Miljøpakken, som omfatter utbygging av sykkelveg med fortau på nordøstsiden av Trondheim, bygging av metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger. Beskrivelse og tegninger utformes i samspill mellom entreprenør og byggherre. Dette gir et gjennomarbeidet grunnlag som er kjent for begge parter, og det oppstår lite utfordringer og endringer sammenlignet med ordinær totalentreprise.

Lade Gård er et verneverdig kulturminne, og et av trærne utenfor gården er en fredet hul eik som hensyntas i anleggsperioden. For øvrig har Lade gård og Lade kirke en felles hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter står også høyt i fokus.