Rapport fjerde kvartal 2023

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Fjerde kvartal markerer slutten på et utfordrende år for Trym. Vedvarende inflasjon og økte renter har ført til et markant skifte i markedene for vår virksomhet, og Trym opplever de samme utfordringene som resten av bransjen. Samlet sett har entreprenørvirksomheten hatt et spesielt svakt år, og eiendomsvirksomheten har vært preget av et fallende boligmarked.

Totale inntekter i fjerde kvartal 2023 utgjorde 317 millioner kroner mot 385 millioner kroner i samme periode i 2022. EBITDA endte negativt på NOK 22 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med NOK 13 millioner i tilsvarende periode i fjor.

For 2023 samlet endte omsetningen på 1 316 millioner kroner, mot 1 634 millioner kroner i 2022. EBITDA for 2023 endte på NOK 47 millioner mot NOK 319 millioner i 2022.

Entreprenørvirksomheten har over tid operert under utfordrende markedsforhold. I fjerde kvartal ble det foretatt en betydelig nedskrivning på et av våre prosjekter, noe som ga et betydelig tap for perioden. Resultat før skatt for entreprenørvirksomheten endte negativt med 33 millioner kroner.

Eiendomsporteføljen utvikler seg som planlagt, til tross for et utfordrende marked. Vi opprettholder tidsplanen for våre prosjekter, men de gjennomgås grundig for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet.

Tryms finansielle stilling er fortsatt sterk, og ved utgangen av året 2023 kan vi rapportere om en verdijustert egenkapitalandel på 65 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld eksklusive byggelån er på 150 millioner kroner, og kontantbeholdning er på 29 millioner kroner.

Se rapporten her: Trym AS_Q4_2023_interim_report

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39