Rapport andre kvartal 2023

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Andre kvartal 2023 ble en utfordrende periode for Trym. Entreprenørsegmentet har gjennomført betydelige nedskrivninger på flere pågående prosjekter. Eiendomssegmentet leverer imidlertid stabile inntekter og inntjening, og vi er glade for å kunne rapportere sterke salgstall i et utfordrende marked. 

Totale inntekter i andre kvartal 2023 utgjorde NOK 342 millioner mot NOK 433 millioner i 2022. EBITDA endte negativt med NOK 1,7 millioner i andre kvartal, sammenlignet med NOK 70,5 millioner i samme periode i 2022.

Tryms finansielle stilling er fortsatt sterk. Ved utgangen av andre kvartal kan vi rapportere en verdijustert egenkapitalandel på 62%, en netto rentebærende gjeld eksklusive byggelån på NOK 106 millioner, og en kontantbeholdning på NOK 107 millioner.

Eiendomsporteføljen utvikles som planlagt, på tross for utfordrende markedsforhold. Ingen prosjekter er satt på vent, men de gjennomgås grundig for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet. I andre kvartal har vi ferdigstilt og overlevert Norges største klatresenter, med Grip Klatring som leietaker. I løpet av kvartalet har vi også overlevert 49 leiligheter til kunder i byggetrinn 2 av Nye Valentinlyst borettslag. Det er solgt 112 leiligheter i den totale boligporteføljen i løpet av andre kvartal, samt inngått avtale om overtagelse av en portefølje bestående av 17 næringseiendommer.

Entreprenørsegmentet har operert under utfordrende forhold siden starten av pandemien. Flere entrepriser har vært inngått med avtalt fastpris, uten mulighet for kompensasjon for økte materialkostnader. Dette har medført betydelige tap på disse prosjektene. I andre kvartal rapporterer vi et negativt resultat før skatt på 26,4 millioner kroner for entreprenørsegmentet. Ordrereserven på NOK 860 millioner utgjør imidlertid et grunnlag for relativt stabil aktivitet fremover.

Konsernsjef Trond Tuvstein konstaterer at Trym opererer under krevende forhold for tiden, både innenfor entreprenør- og eiendomssegmentet, men opprettholder likevel de positive fremtidsutsiktene for konsernet.

– Med bakgrunn i Tryms sterke finansielle stilling og potente prosjektportefølje er det all grunn til å se positivt på fremtidsutsiktene til Trym. Vi er godt posisjonert for å gripe eventuelle spennende forretningsmuligheter som melder seg i kjølvannet av de krevende markedsforholdene, sier konsernsjefen.

Se rapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2023/08/trym-as-q2-2023-interim-report.pdf

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44